Politica de confidențialitate

VIZITATORUL ACESTUI SITE, DUPĂ CE A LUAT CUNOȘTINȚĂ CU TEXTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, O ACCEPTĂ PRIN BIFAREA ALINEATULUI

„AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE”.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Casa de Economii și Împrumut “Microîmprumut” A.E.Î. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, și anume: Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 și modificările ei, regulamentele afiliate precum și diferite acte normative specifice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Casa de Economii și Împrumut “Microîmprumut” A.E.Î., în continuare denumită “Microîmprumut” sau după caz „Operator”, prelucrează anumite date cu caracter personal, în condițiile Legii și după modul descris mai jos:

Termeni de bază:

Operator persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

Subiect al datelor cu caracter personal – poate fi solicitantul unui produs sau serviciu oferit de către Microîmprumut, reprezentanții acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cat și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

Date cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal), direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, precizarea, adaptarea, modificarea, excluderea, consultarea, acordarea accesului, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmiterea, difuzarea, blocarea, distrugerea sau în orice alt mod.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Cu Termenii şi expresiile utilizate în prezentul document, dar și alte informații relevante, puteți face cunoștință în detalii în Legea nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de confidenţialitate dorim să aducem la cunoștință modul în care Microîmprumut prelucrează datele personale, indicăm tipurile de informaţii personale prelucrate, inclusiv drepturile persoanelor vizate în legătură cu datele personale care sunt prelucrate de către Microîmprumut. Microîmprumut  în calitate de Operator, se angajează de a prelucra datele cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică.

Datele personale prelucrate:

În cadrul activității sale, Microîmprumut prelucrează următoarele informații (date personale):

Numele, Prenumele, Patronim, IDNP, seria și numărul actului de identitate, codul clientului, data si locul nașterii, sexul, cetățenia, semnătura, locul si data nașterii, adresa de domiciliu, reședință, după caz de și adresa de corespondență, numărul de telefon, fax, e-mail, coduri de autentificare (de exemplu: utilizator și parolă), tipuri de venituri și cheltuieli, situația financiară, informații legate de istoricul de creditare, orice alte informații puse la dispoziție de către entități de tipul Biroul de Credite sau alte persoane terțe ce dispun de astfel de informații, datele privind bunurile mobile/imobile deținute, inclusiv date despre situatia familiala, profesia, ocupația, locul de munca/numele angajatorului, asigurare medicală, formare profesionala, natura activității proprii, funcția publica deținuta, expunerea politica (daca este cazul), date despre careva litigii judiciare, acuzații, după caz: condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălare de bani și finanțarea actelor de terorism. Inclusiv alte date personale necesare la Microîmprumut pentru exercitarea activității sale – acordarea de împrumuturi și activităților conexe.

Temeiul prelucrării:

Temeiurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public; obligația legală a operatorului; încheierea/executarea contractelor încheiate între Operator și persoana vizată; interesul legitim al operatorului și/sau al unor terți; consimțământul persoanelor vizate.

Colectarea datelor:

Microîmprumut colectează datele sus-menționate doar în scopul desfășurării activităților sale de bază şi celor tangențiale activității sale. Datele personale ale subiecților sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale Microîmprumut, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor prelucrate și colectate. Microîmprumut colectează date cu caracter personal din actele prezentate sau care rezultă din acordul oferit de subiecții datelor cu caracter personal şi prin intermediul sistemului de supraveghere video din interiorul sediului Microîmprumut, cât și filialele acestuia.

Scopul prelucrării:

Întru respectarea legislației RM, datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator cu următoarele scopuri:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;

b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;

c) executarea sarcinilor de interes public, după caz;

d) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

e) scopuri statistice, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

f) schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

Dezvăluirea și Transmiterea Datelor Personale:

Microîmprumut poate transmite o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următorii destinatari:

– angajaților Operatorului, conform obligațiilor de serviciu;

– autorităților de supraveghere;

– instituțiilor publice (de ex: Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor);

– entităților ce desfășoară activități sub formă de Birouri de Credit;

– instanța judiciară, procuratură, executor judecătoresc, notar public, avocat, auditor;

– parteneri în bază contractuală, prestatori de servicii, brokeri, societăţi de asigurare - reasigurare, organizaţii profesionale și agenții de colectare și recuperare a datoriilor, etc.;

Subiectul datelor cu caracter personal:

Subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi legale referitor la datele cu caracter personal: dreptul de a se informa, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, de a face obiecţii, precum şi alte drepturi prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate prin comunicarea de marketing:

Comunicarea de marketing are loc numai cu acele persoane care și-au exprimat în prealabil consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu l-au retras la data efectuării comunicării de marketing. Persoana vizată are dreptul de a refuza recepționarea mesajelor promoționale prin expedierea unei cereri, cu textul: “STOP comunicarea de marketing” la adresa de e-mail: [email protected], prin care solicită dezabonarea de la acest tip de comunicare, în acest mod se va considera că și-a retras  consimțământul propriu prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Stocarea Datelor Personale:

Datele cu caracter personal, prelucrate de operator, vor fi păstrate pentru toată perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate. După caz, acestea se vor prelucra până la încetarea relației contractuale cu operatorul, cât și după încetarea acestor raporturi juridice, pentru o perioadă de 5 ani  sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.

Microîmprumut întreprinde regulat măsuri de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.

NOTĂ: Prin aplicarea oricărei bife pe acest web site, sau după caz oferind informația personală site-ului, prin prezentarea de către Dvs. a datelor cu caracter personal, prin logarea ca utilizator, inclusiv prin completarea cererilor sau formularelor-tip, comunicarea acestora pe suport hârtie, online sau pe alt suport durabil, sau prin depunerea oricărei cererii online, Vă exprimați acordul expres pentru prelucrarea datelor personale de către Microîmprumut. Inclusiv prin oricare din aceste acțiuni, Dvs. acceptați prelucrarea acestor informații de către Operator, pentru promovarea produselor și serviciilor oferite de Casa de Economii și Împrumut “Microîmprumut” A.E.Î. prezentate pe acest site, inclusiv în scopuri de comunicare de marketing.
Prezenta Politică poate fi supusă modificării sau revizuirii ori de câte ori va fi necesar pentru îmbunătățirea acesteia sau conformării modificărilor legislației. Politica modificată va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea versiunii actualizate pe web site-ul Operatorului.

Baza legală:

LEGE Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Publicat : 14-10-2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492). Prin prezenta lege a fost creat cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Legislație relevantă pe link-ul: https://datepersonale.md/legislation/national-legislation/legi/

 

 

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!