ÎNŞTIINȚARE privind rezultatele adunării generale din data 29.03.2024

          Stimați membri!!!

            Vă aducem la cunoștință rezultatele Adunării Generale Ordinare organizate pe data de 29.03.2024, prin corespondență a membrilor Asociației de Economii și Împrumut „Microîmprumut” (în continuare - Asociația). Locul  unde  a avut loc Adunarea Generală Extraordinară  prin  corespondență  a fost sediul AEÎ „MicroImprumut”,  amplasat pe adresa  s. Ciorescu,  str. Alexandru cel Bun, 9, mun. Chişinău.

Conform Procesului - verbal nr. 01/24 din 29.03.2024 s-a constatat:

La data de 28 martie 2024, calitatea de membru a Asociației o dețin 24575 persoane, conform Registrului membrilor.

Conform Registrului de intrare a buletinelor de vot la Adunarea generală ordinară prin corespondență a Asociației, din 29.03.2024, au fost înregistrați 6383 membri, ceia ce constituie 25,97% din numărul total de membri (6383 / 24575=25,97%).

Adunarea generală ordinară prin corespondență a membrilor Asociației este deliberativă.

Despre petrecerea Adunării generale ordinare prin corespondență a membrilor Asociației, membrii Asociației au fost informați prin afișarea informației în sucursale, pe panourile informative ale primăriilor localităților în care activează sucursalele, anunț în Monitorul Oficial al RM, ziarul local Est Curier și anunț pe pagina web https://microimprumut.md/news/instiintare-privind-convocarea-adunarii-generale-2024.

În perioada de referință - 16 februarie 2024 – 28 martie 2024, membrii Asociației au luat cunoștință cu materialele aferente Adunării generale ordinare prin corespondență a membrilor, în oficiul central și sediile sucursalelor Asociației, și au exprimat votul prin completarea buletinului de vot, depunerea buletinului de vot și aplicarea semnăturii în Registrul de intrare a buletinelor de vot.

Comisia de numărare a voturilor, în componența aleasă de Adunare a constatat nevalabile 120 buletine vot, în rezultatul numărării a 6383 buletine de vot.

Comisia de numărare a voturilor a constatat valabile 6263 buletine de vot.

I. Votarea chestiunilor organizatorice.

Conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a constatat aprobarea următoarelor hotărîri:

          1.1 A alege comisia de numărare a voturilor la Adunare, din 3 membri, în următoarea componență: Tricolici Olga, Surdu                           Olesea, Rotari Alina – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ;

          1.2 A alege în funcția de Președinte al Adunării: Sergiu Cicati – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ;

          1.3 A alege în funcția de Secretar al Adunării: Balan Eduard – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ.

II.  Aprobarea rapoartelor de activitate a Asociației.

Conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a constatat aprobarea următoarelor hotărîri:

2.1. Se aprobă raportul Consiliului privind activitatea sa şi activitatea Asociaţiei, inclusiv privind executarea bugetului pentru anul 2023 – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ;

2.2. Se aprobă raportul Directorului Executiv pentru anul 2023, însoţit de situațiile financiare anuale ale Asociaţiei – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ;

2.3. Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2023 – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ;

2.4. Se aprobă Raportul Organizației de Audit "DTC Audit" SRL – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ.

III.  Aprobarea cuantumului remunerării Comisiei de Cenzori pentru 2023.

Conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a constatat aprobarea următoarei hotărîri:

3.1. Se aprobă cuantumul remunerării muncii pentru Președintele Comisiei de Cenzori în mărime de 1,5 (unu întregi și jumătate) salarii medii prognozate pe economie pentru anul 2023 și pentru membri ai Comisiei de Cenzori cu 1 (un) salariul mediu prognozat pe economie pentru anul 2023 – cu 6263 voturi PRO şi 0 voturi ÎMPOTRIVĂ.

IV.  Alegerea unui membru al Consiliului.

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

4.1. A alege în calitate de membru al Consiliului Asociației pe dl Popescu Vitalie – cu 5215 voturi PRO și 1048 voturi ÎMPOTRIVĂ.

V.  Alegerea membrilor supleanți ai Consiliului.

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

5.1.1. A alege în calitate de membru supleant al Consiliului Asociației pe dl Harjevschi Constantin – cu 5608 voturi PRO și 655 voturi ÎMPOTRIVĂ;

5.1.2. A alege în calitate de membru supleant al Consiliului Asociației pe dna Iavorschi Irina – cu 5469 voturi PRO și 794 voturi ÎMPOTRIVĂ.

VI.  Alegerea membrului Comisiei de cenzori.

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

6.1. Se ia act de demisia dnei Bozu Natalia din funcția de cenzor.

6.2. A alege în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Asociației pe dna Voinescu Evghenia – cu 5873 voturi PRO și 390 voturi ÎMPOTRIVĂ.

VII. Alegerea membrului supleant al Comisiei de cenzori

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

7.1. A alege în calitate de membru supleant al Comisiei de cenzori a Asociației pe dna Furtună Vera – cu 5845 voturi PRO și 418 voturi ÎMPOTRIVĂ.

VIII. Lichidarea și Reamplasarea sucursalelor.

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

8.1. Se aprobă lichidarea Sucursalei ”Costin” cu sediul pe adresa MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Costin, 52 – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ;

8.2. Se aprobă reamplasarea sucursalei ”Botanica” la adresa nouă cu sediul pe adresa MD-2032, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 20 – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ;

8.3. Se aprobă reamplasarea sucursalei ”Ialoveni” la adresa nouă cu sediul pe adresa MD-6801, Republica Moldova, r. Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 68 – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ;

IX. Aprobarea Statutului și a unor Regulamente ale Asociației.

Prin urmare, conform buletinelor de vot prezentate de membrii Asociației şi numărate de Comisia de numărare a voturilor, s-a hotărît:

9.1. Se aprobă Statutul A.E.I. Microimprumut în redacţie nouă – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ;

9.2. Se aprobă Regulamentul Consiliului Asociației, în redacţie nouă – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ;

9.3. Se aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, în redacţie nouă – cu 6263 voturi PRO și 0 (zero) voturi ÎMPOTRIVĂ.

X. Selectarea organizaţiei de audit pentru anul 2024.

10.1. Se aprobă selectarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2024: SA Audit-Concret, cu ofertă de preț a serviciilor de audit de 145000 lei, fără TVA – cu 6106 voturi PRO și 157  voturi ÎMPOTRIVĂ.

Adminsitrația Asociației aduce mulțumiri tuturor membrilor pentru participare la Adunarea Generală și vă asigură că face tot posibilul ca membrilor să primească servicii calitative și rapid conform necesităților membrilor.

Cu mult respect, Directorul Executiv 

Balan Eduard

Proces Verbal AG ordinara din 29.03.2024

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!