Microimprumut de 11 ani impreuna

Model Contrat Împrumuturi

Contract de împrumut  NR. ________

Din ____________                                                                                                                            s. Ciorescu  mun. Chisinău

Asociatia de Economii si Împrumut „Microîmprumut”, în continuare Asociatia (împrumutător), înregistrată la 19 decembrie 2007 sub IDNO 1007600070746, adresa: MD-2089, Republica Moldova, mun.Chisinău, com.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 8A,  reprezentată de dl. Eduard Balan, care activează în temeiul Statutului, pe de o parte, si membrul Asociatiei pe de altă parte persoana fizică __________, în continuare Împrumutatul, a.n ________, b/i ___________ CNP ______________ eliberat de of. _____ la __________, domiciuliul ____________________ , au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

                                                                  1.Obiectul Contractului

 1.  Asociatia în temeiul procesului verbal al consiliului Nr.  ______ din __________ acordă Împrumutatorului un împrumut în mărime de  ________  Lei începînd cu   pe _____  luni.
 2. Împrumutul se acordă pentru :

2. Conditiile împrumutului

    2.1  Pentru utilizarea împrumutului Împrumutatorul achită Asociatiei dobîndă nominală în mărime de ____% anual.

 1.  Dobînda se calculează în bază zilnică, începînd cu ziua primirii de către Împrumutator a împrumutului. Drept bază de calcul se stabileste anul din 12 luni cu 360 zile.
 2. Asociatia va percepe de  la Împrumutator urmatoarele comisioane la suma împrumutului acordat

Comision

Procent

Acordare 5%

 

 1. Comisionul poate fi perceput din suma împrumutului acordat.
 2. Achitarea datoriei se efectuează în următoarea ordine: 1) se plăteste dobînda; 2) se rambursează împrumutul.
 3. Împrumutatorul se obligă să ramburseze integral suma împrumutului si dobînda aferentă pînă la  01-Dec-20 conform următorului grafic:

Ind

Data Plătii

Principal Rată

Dobândă Rată

Total Rată

Sold Credit

Nr. De zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

2.7.În dependentă de evolutia pietei financiare rata dobînzii mentionate în punctul 2.1 si a penalitătii mentionate în punctul 2.9 din prezentul Contract poate fi mărită sau micsorată prin acordul comun al părtilor contractante.

2.8. Pentru sumele restante ale împrumutului si dobînzii aferente se percep penalităti în mărime de 0.50% pentru fiecare zi de întârziere.        

2.9. În cazul nerambursării împrumutului si a dobînzii aferente la termenul prevăzut de punctul 2.6 din prezentul Contract, împrumutul si dobînda restantă se recuperează în ordinea următoare:

 1. se achită împrumutul restant; b) se achită dobînda restantă; c) se achită dobînda penalizatoare.                       

.                       

    3. Asigurarea rambursării împrumutului

      3.1 Rambursarea împrumutului primit de către Împrumutator de la Asociatie, plata dobânzii si penalitătilor este garantată de următorii fidejusori ( Garanti), care îsi exprimă vointa prin semnarea prezentului contract:

Nume

CNP

Adresa

Fidejusor/semnătura

 

 

 

 

  3.2 Respectarea obligatiilor asumate conform prezentului contract sunt asigurate de către Împrumutator prin contractele de gaj nr. _____.

  3.3 Rambursarea împrumutului primit de către Împrumutator de la Asociatie este garantată prin Depunerile pe care clientul le are la Asociatie.

  3.4 Depunerile detinute de Împrumututător și fidejusori nu se poate retrage de la Asociatie decît după rambursarea integrală a împrumutului, conform statutului, regulamentelor și politicilor interne ale Asociatiei.

 

 1. Drepturile si obligatiile Împrumutătorului
 1. Împrumutatorul are dreptul de a rezilia anticipat prezentul Contract, rambursînd în prealabil integral împrumutul si plătind dobînda aferentă.
 2. Îmrumutatorul se obligă:
 1. să ramburseze la termen împrumutul si să plătească dobînda aferentă;
 2. să utilizeze împrumutul în strictă conformitate cu scopul pentru care a fost solicitat si să permită Asociatiei de a controla utilizarea acestuia;
 3. să asigure păstrarea bunurilor, ce constituie garantia rambursării împrumutului, să nu le transmită în arendă sau să le înstrăineze fără acordul în scris al Asociatiei.
 1. Drepturile si obligatiile Asociatiei
 1. Asociatia are dreptul de a opri sau suspenda acordarea împrumutului si/sau a cere rambursarea imediată a împrumutului de la Împrumutator, Garantii acestuia sau succesorii lor în cazul în care:
 1. informatia inclusă în cererea de împrumut a Împrumutatorului nu este veridică;
 2. nu au fost onorate obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si alte plăti obligatorii fată de autoritătile publice:
 3. Împrumutatorul nu respectă graficul de rambursare a împrumutului si dobânzii din punctul 2.6 al prezentului contract;
 4. bunurile menite să asigure rambursarea împrumutului sânt înstrăinate sau păstrate în mod necorespunzător;
 5. au apărut situatii neprevăzute, care pot influenta executarea în termen a obligatiilor  Împrumutatorului, mentionate în prezentul contract;
 6. patrimoniul lor a fost sechestrat si/sau ei sunt declarati insolvabili;
 7. Împrumutatorul a decedat;

       5.2    Despre adoptarea deciziei în punctul 5.1 din prezentul contract  Asociatia înstiintează în scris Împrumutatorul si garantii.

6. Drepturile si obligatiile Fidejusorilor

     6.1 Fidejusorul are dreptul de a promova actiune în regres împotriva Împrumutatului principal pentru plata sumelor avanste în vederea stingerii obligatiei principale, pentru cheltuilile efectuate după notificarea Împrumutatului.

     6.2  Fidejusorul are obligatia de a-si executa la timp si întocmai obligatia pe care si-a asumat-o Împrumutatul principal, în cazul în care acesta nu îsi execută obligatiile prevăzute de punctul 2.5 si  2.6 al prezentului contract. La fel, Fidejusorul achită penalitătile calculate la sumele restante al Îmrpumutului si dobînzii aferente, prevăzut de punctul 2.7 al prezentului contract.

    6.3 Asociatia are dreptul ca în cazul neexecutării obligatilor principale de către Împrumutat, să urmărească direct si neconditionat pe fidejusor pentru executrea creantei formate.

     6.4  În cazul în care Împrumutatul este în întîrzire cu executarea obigatiilor sale contractuale, Asociatia v-a informa printr-o scriosare despre această pe Fidejusor.

    6.5  Fidejusiunea încetează o dată cu stingerea obligatiei garantate fată de prezentul contract.

7. Răspunderea părtilor

      7.1 Asociatia nu preia riscul de fortă mjoră si nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Împrumutat, acesta răspunzînd, conform legii, pentru orice documente false sau cu continutul eronat.

      7.2  În cazul înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de 30 zile, Asociatia are dreptul să declanseze procedura de executare silită a împrumutului si altor plăti datorate urmînd ca toate cheltuileile legate de receptionarea debitului, inclusiv cele judiciare, de angajare unui avocat sau a tertilor persoana în vederea recuperării debitului, să fie suportat de către Împrumutat.

      7.3 În cazul de întîrzire de plată cu mai mult de 30 zile , Împrumutătorul este în drept la recuperarea creantei de la fidejusor sau să cesioneze creanta unui tert, fără acordul Împrumutatului.

8.  Alte conditii   

8.1 Împrumutatul  este de acord ca în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligatiilor pe care si le-a asumat conform prezentului Contract, pierderile cauzate astfel Asociatiei să fie reparate din contul economiilor lui depuse în Asociatie si dobânda la ele, apoi din contul cotei lui de participare fără a apela la instanta de judecată. Dacă pierderile nu vor fi recuperate integral în acest fel, diferenta va fi recuperată prin hotărârea instantei judecătoresti.         

                                                                                        9. Dispozitii finale

9.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părti.

9.2 Prezentul contract este valabil pînă la achitarea integrală a sumei totale a contractului indicat în punctul 2.6, penalitătilor si altor plăti pecuniare datorate Asociatiei în temeiul obligatiilor asumate din prezentu contract.

9.3 Asociatia este în drept să cesioneze partial sau integral creantele aferente prezentului contract către persoane terte. Pentru realizarea cesionării, Asociatia este împuternicit să negocieze cu persoanele terte, să le prezinte informati, date sau documente aferente prezentului contract. Împrumutatul este de acord că Asociatatia este în drept să dezvăluie informatia persoanală si financiară a Împrumutatului în procesul negocierilor, cu conditia că partea care va primi informatia ca accepta în scris respectarea confidentialitătii datelor. În baza prevederilor prezentului punct, partea care va prelua datoriile de la Asociatiei, va detine toate drepturile ce reiese din prevederile prezentului contract.

9.4 Prezentul contract poate fi reziliat sau modificat doar prin închierea acordurilor aditionale, semnate de Asociatie si

Împrumutat.

9.5 Prezentul contract reprezintă întelegerea deplină între părti cît si acordul fidejusorului  care la rîndul său înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestia, anterioară sau ulterioară închierii lui.

9.6  Orice litigiu apărut în legătură cu închierea, executarea si încetarea actiunii prezentului contract va fi solutionat între părti pe cale amiabilă. În cazul în care litigiul nu poate fi solutionat amiabil, fiecare din părti poate să se adreseze în instante de judecată competente a Republicii Moldova.

9.7 Împrumutatul consimte si este de acord ca Asociatia să colecteze, prelucreze si să transmită organelor de drept si publice datele cu caracter personal la solicitarea acestora, precum si să le transmită birourilor de colectare a datoriilor, executorilor judecătoresti în scopul restituirii creantei formate în urma neexecutărări obligatiilor contractuale.

9.8 Prezentul Contract este perfectat în trei exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte avînd aceias putere juridică din data semnării prezentului contract.                                                                    

 

10.  Semnăturile părtilor

 

Din partea Asociatiei

 

                           Împrumutatul

 

L.Ş.       

   ________________ / Eduard Balan

                            

       _________________   ____________________

 

 

Noi, Fidejusorii ne obligăm de a executa la timp si întocmai obligatia pe care si-a asumat-o Împrumutatul principal, în cazul în care acesta nu îsi execută obligatiile prevăzute de punctul 2.5 si  2.6 al prezentului contract. La fel, vom achita penalitătile calculate la sumele restante al Împrumutului si dobînzii aferente, prevăzut de punctul 2.7 al prezentului contract.

 

Fidejusorul

Semnătura

 

 

`