Microimprumut de 11 ani impreuna

Model Contrat Depuneri

CONTRACT DE DEPUNERE LA TERMEN

«NRDOSAR»

«DataSemnareContractului»                                                      mun. Chisinău, s. Ciorescu

 

Asociatia de economii si împrumut „Microîmprumut”, numită în continuare Asociatia, înregistrată la 19 decembrie 2007 sub IDNO 1007600070746, adresa: MD-2801, Republica Moldova, mun. Chisinău, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, reprezentată de dl Eduard Balan, care activează în temeiul Statutului pe de o parte, si membrul asociatiei «Solicitant»  a.n. «DataNasterii», CNP «CNP» numit  în  continuare  Deponent,  pe  de  altă  parte, au  încheiat prezentul Contract privind următoarele:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1 În temeiul prezentului contract Deponentul se obligă să depună (iar Asociatia să primească) economiile personale în sumă de «SumaDepusa»  «Valuta»  , pe un termen de  «Termen» luni, de la «DataAcordarii», până la «DataScadenta». Toate plătile efectuate în cadrul prezentului contract se vor efectua în MDL la cursul stabilit de BNM pentru EURO la data efectuării plătii respective.

1.2 Depunerile mentionate în punctul 1.1. se consemnează pe contul de economii personale al Deponentului din Asociatie.

1.3 Dovada depunerii efective a sumei de bani este cotorul cecului la dispozitia de încasare.

 1. DOBÂNDA.

2.1 În temeiul prezentului Contract Asociatia se obligă să calculeze o dobândă la suma depunerii în mărime de «Dobanda»%  anual, care se «TipCapitalizare», la data de «ZiPlata» a fiecărei luni  pînă la scadentă, începînd cu «DataAcordarii», în cazul în care data de «ZiPlata» a lunii este zi de odihnă atunci ziua «CapPlata1» va fi următoarea zi lucrătoare. «CapitalizareText» 

2.2 Dobânda se calculează zilnic, începând cu ziua primirii de către Asociatie a depunerii.

Drept bază de calcul se stabileste «DescriereTipCalcul»

2.3 Dobînda depunerii  de economii personale are o rată fixă numai pe primele 12 luni, iar pe următorul termen după 12 luni dobînda depunerii  de economii personale are o rată flotantă, care poate fi modificată unilateral de către Asociatie.

2.4 Rata dobânzii flotantă poate fi modificată în mod unilateral de către Asociatie în functie de evolutia pietei financiare sau a ratei de refinantare a BNM, cu conditia respectării unui termen de preaviz de 15 zile. Deponentul se va considera a fi informat de către Asociatie în cazul în care informatia respectivă a fost afisată de către Asociatie în filialele Asociatiei, pe site-ul corporativ al Asociatiei sau a trimis o scrisoare recomandată de informare despre acest lucru  Depunătorului. În cazul în care Depunătorul nu este de acord cu noua rată a dobînzii, el poate rezilia contractul în termen de 10 de zile de la data informării, în acest caz Asociatia recalculează si plăteste dobânda pentru timpul efectiv de păstrare conform p. 2.1.

                Dobânda neridicată în termenul stabilit în Contract  este transferată în contul personal al Deponentului si nu este pasibilă de dobânzi.

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.
  1. Deponentul are dreptul:
 1. să primească dobânda pentru suma depusă în Asociatie în mărimea stabilită în prezentul Contract;
 2. să depună în temeiul acestui contract alte economii, păstrînd aceleasi conditii stipulate mai sus;
 3. să ceară si să primească la necesitate o parte a economiilor depuse fără rezilierea contractului, dar nu mai mult decît 50% din soldul maxim al depunerii si nu mai mult decît 20% timp de o lună din soldul maxim al depunerii;
 4. să primească de la Asociatie informatii privind suma dobânzii acumulate în contul de economii personale;
 5. să rezilieze contractul;
 6. la expirarea termenului să-si primească suma depusă si dobânda neridicată, conform Contractului;
 7. să transmită dreptul de primire a dobînzii și a depunerii la scadentă sau necesitate dnei(dlui) ____________________ , născută la __ __ ____, buletin de identitate nr A ______________, CNP ________________, în cazul prezentării adeverintei de deces a Deponentului.
  1. Deponentul se obligă:
 1.  să depună efectiv în contul economiilor personale din Asociatie suma de bani stabilită în prezentul Contract în ziua încheierii acestuia. Nerespectarea acestui punct atrage nulitatea de drept a acestui Contract, fără citatie si fără chemare în judecată;
 2. să păstreze confidentialitatea prevederilor prezentului Contract.
  1. Asociatia are dreptul:
 1. să rezilieze prezentul Contract;
 2. să retină din suma dobânzii si a depunerii (în această ordine) datoriile restante pe care Deponentul le poate avea către Asociatie;
 1. să retină din suma dobânzii si a depunerii (în această ordine) valoarea cadourilor pe care Deponentul le poate cîștiga de la Asociatie la semnarea sau pe parcursul derulării conatractului în cadrul promotiilor, tombolelor sau alte activităti la rezilierea contractului din initiativa Deponentului sau retragerea partială din depunerea initială.
  1. Asociatia se obligă:
 1. să primească de la Deponent, ca depunere, în contul de economii personale suma de bani în mărimea prevăzută în prezentul Contract;
 2. să păstreze depunerea până la scadentă;
 3. să calculeze si să achite dobânda conform contractului;
 4. să întoarcă Deponentului întreaga sumă a depunerii si dobânda neridicată în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului Contractului. Asociatia va informa prealabil Deponentul, printr-o scrisoare sau apel telefonic, despre disponibilitatea resurselor financiare, care sunt îndreptate spre ridicarea sumei depunerii și achitarea dobînzii.
 5. să plătească penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de depăsire a termenului stabilit în litera precedentă. Asociatia nu plătește penalitatea mentionată mai sus, dacă Deponentul nu s-a prezentat, în termenul prevăzut în lit.d), să-și ridice suma  depunerii și dobînda.
 6. să păstreze confidentialitatea prevederilor prezentului Contract.
 7. să asigure garantarea mijloacelor bănesti depuse la depuneri de economii prin investitiile în Fondul Rezervei Institutionale și Fondului Depunerilor de Economii, care se păstrează la Asociatia Centrală conform Legii nr.139 din 21.06.2007 a asociatiilor de economii si împrumut.
  1. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI.
  2. Modificarea clauzelor prezentului contract se face numai în baza acordurilor aditionale între părti, în scris.
  3. Rezilierea contractului din initiativa Asociatiei are loc într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data informării Deponentului;
  4. Rezilierea contractului din initiativa Deponentului are loc într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data informării Asociatiei;
  5. În cazul rezilierii contractului din initiativa Deponentului acestuia i se restituie suma depunerii calculând o dobândă reiesind din «DobandaReziliere»% anual, iar suma dobânzii primite până la reziliere va fi recalculată si retinută de către Asociatie.
  6. În caz de reziliere a contractului din initiativa, sau culpa Asociatiei, aceasta recalculează si plăteste dobânda pentru timpul efectiv de păstrare.
  7. La expirarea termenului contractului, dăcă nici o parte nu-si manifestă dezacordul la conditiile contractului, atunci prezentul contract se prelungeste pe aceiasi perioadă indicată în p. 1.1 fără semnarea acodului aditional  pînă la rezilierea lui a uneia din  părti.

V.                                                     DISPOZIŢII FINALE.

 1. Litigiile apărute în legătură cu executarea acestui Contract vor fi conciliate în prealabil de către părti, iar dacă nu se va ajunge la un acord comun, vor fi solutionate de către instantele judecătoresti competente, potrivit legislatiei R. Moldova.
 2. Actiunea prezentului contract expiră după îndeplinirea tuturor clauzelor lui.
 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.
 4. Prezentul contract este perfectat în două exemplare, ambele având aceeasi fortă juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Deponent

«Solicitant»                       «CodMembru»

    Numele, prenumele                                   cod membru

Domiciliu: «Loc», «Strada»

  c/p: «CNP»

Eliberat la «EliberatLaData»

de către «EliberatDe»

            Tel: «NrTelefon»

 

             __________________

    semnătura Deponentului

Din partea Asociatiei

 

         Eduard Balan _________________

             Numele, prenumele                              semnătura

L.Ș.

 Tel.022458050, 079961223, 068006129

 

`