Microimprumut de 11 ani impreuna

Contract Form

 

Deposit Contract

«NRDOSAR»

«DataSemnareContractului»                                                 mun. Chisinău, s. Ciorescu

 

Asociatia de economii si împrumut „Microîmprumut”, numită în continuare Asociatia, înregistrată la 19 decembrie 2007 sub IDNO 1007600070746, adresa: MD-2801, Republica Moldova, mun. Chisinău, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 8/A, reprezentată de dl Balan Eduard, care activează în temeiul Statutului pe de o parte, si membrul asociatiei «Solicitant»  a.n. «DataNasterii», CNP «CNP» numit  în  continuare  Deponent,  pe  de  altă  parte, au  încheiat prezentul Contract privind următoarele:

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

          1.2     În temeiul prezentului contract Deponentul se obligă să depună (iar Asociatia să primească) economiile personale în sumă de «SumaDepusa»  «Valuta»  , pe un termen de  «Termen» luni, de la «DataAcordarii», până la «DataScadenta».

1.4     Depunerile mentionate în punctul 1.1. se consemnează pe contul de economii personale al Deponentului din                         Asociatie.

          1.5     Dovada depunerii efective a sumei de bani este cotorul cecului la dispozitia de încasare.

 1. DOBÂNDA.

2.1     În temeiul prezentului Contract Asociatia se obligă să calcule o dobândă la suma depunerii în mărime de «Dobanda»%  anual, care se «TipCapitalizare», la data de «ZiPlata» a fiecărei «Scadenta» pînă la scadentă, începînd cu «DataAcordarii», în cazul în care data de «ZiPlata» a lunii este zi de odihnă atunci ziua «CapPlata1» va fi următoarea zi lucrătoare. «CapitalizareText»  

          2.2     Dobânda se calculează în bază _«Scadenta» _, începând cu ziua primirii de către Asociatie a depunerii.

Drept bază de calcul se stabileste «DescriereTipCalcul».

2.3.    Rata dobînzii a depunerii  de economii personale are o rată fixă pe întregul termen al depunerii.

Dobânda neridicată în termenul stabilit în Contracteste transferată pe contul personal al deponentului si nu este pasibilă de dobânzi.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.
  1. Deponentul are dreptul:
 1. să primească dobânda pentru suma depusă în Asociatie în mărimea stabilită în prezentul Contract;
 2. să depună pe acelasi contract alte economii, păstrînd aceleasi conditii stipulate mai sus;
 3. să ceară si să primească la necesitate o parte a economiilor depuse fără rezilierea contractului, dar nu mai mult decît 50% din soldul maxim al depunerii si nu mai mult decît 20% timp de o lună din soldul maxim al depunerii;
 4. să primească de la Asociatie informatii privind suma dobânzii acumulate în contul de economii personale;
 5. să rezilieze contractul;
 6. la expirarea termenului să-si primească suma depusă si dobânda neridicată, conform Contractului;
 7. să transmită dreptul de primire a dobînzii și a depunerii la scadentă sau necesitate dnei(dlui) ____________________ , născută la __ __ ____, buletin de identitate nr A ______________, CNP ________________, în cazul prezentării adeverintei de deces a Deponentului.
  1. Deponentul se obligă:
 1.  să depună efectiv pe contul economiilor personale din Asociatie suma de bani stabilită în prezentul Contract în ziua încheierii acestuia. Nerespectarea acestui punct atrage nulitatea de drept a acestui Contract, fără citatie si fără chemare în judecată;
 2. să păstreze confidentialitatea prevederilor prezentului Contract.
 1. Asociatia are dreptul:
 1. să rezilieze prezentul Contract;
 2. să retină din suma dobânzii si a depunerii (în această ordine) datoriile pe care Deponentul le poate avea către Asociatie.

      1. Asociatia se obligă:

 1. să primească de la Deponent, ca depunere, în contul de economii personale suma de bani în mărimea prevăzută în prezentul Contract;
 2. să păstreze depunerea până la scadentă;
 3. să calculeze si să achite conform contractului dobânda;
 4. să întoarcă Deponentului întreaga sumă a depunerii si dobânda neridicată în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului Contractului. Asociatia va informa prealabil Deponentul, printr-o scrisoare sau apel telefonic, despre disponibilitatea resurselor financiare, care sunt îndreptate spre ridicarea sumei a depunerii și achitarea dobînzi acestuia.
 5. să plătească penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de depăsire a termenului stabilit în litera precedentă. Asociatia nu plătește penalitatea mentionată mai sus, dacă Deponentul nu s-a prezentat, în termenul prevăzut în lit.d), să-și ridice suma  depunerii și dobînda acesteia.
 6. să păstreze confidentialitatea prevederilor prezentului Contract.
 7. să asigure garanatarea mijloacelor bănesti depuse la depuneri de economii prin investitiile în Fondul Rezervei Institutionale și Fondului Depunerilor de Economii, care se păstrează la asociatia centrală conform Legii nr.139 din 21.06.2007 a asociatiilor de economii si împrumut.
  1. MODIFICAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI.
  2. Modificarea clauzelor prezentului contract se face numai în baza acordurilor aditionale între părti, în scris.
  3. Rezilierea contractului din initiativa Asociatiei are loc într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data informării Deponentului;
  4. Rezilierea contractului din initiativa Deponentului are loc într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data informării Asociatiei;
  5. În cazul rezilierii contractului din initiativa Deponentului acestuia i se restituie suma depunerii calculând o dobândă reiesind din «DobandaReziliere»% anual, iar suma dobânzii primite până la reziliere va fi recalculată si retinută de către Asociatie.
  6. În caz de reziliere a contractului din initiativa, sau culpa Asociatiei, aceasta recalculează si plăteste dobânda pentru timpul efectiv de păstrare.

V.  DISPOZIŢII FINALE.

 1. Litigiile apărute în legătură cu executarea acestui Contract vor fi conciliate în prealabil de către părti, iar dacă nu se va ajunge la un acord comun, vor fi solutionate de către instantele judecătoresti competente, potrivit legislatiei R. Moldova.
 2. Actiunea prezentului contract expiră după îndeplinirea tuturor clauzelor lui.
 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.
 4. Prezentul contract este perfectat în două exemplare, ambele având aceeasi fortă juridică, câte unul pentru fiecare parte.
 5.  
`